Home » Products

นมกล่องสำหรับเด็ก

โฟร์โมสต์ โอเมก้า นมสำหรับเด็ก สูตรคิดค้นจากสถาบันวิจัย ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้เหมาะสมกับโภชนาการของเด็กไทย ตามผลการสำรวจภาวะโภชนาการเด็ก โครงการ ซีนัท (South East Asia Nutrition Survey) ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและร่างกายของเด็กอย่างเต็มที่ นมกล่องสำหรับเด็กที่คุณแม่เลือกซื้อ