ร่วมงานกับเรา

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งจดหมายการสมัครงานพร้อมกับประวัติในการทำงาน 
ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบันและใบรับรองผลการศึกษาของตนเอง มาที่ 
อีเมล : recruitment.foremost@frieslandcampina.com

หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกิจการองค์กร
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 6 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์: 02-620-1900 โทรสาร: 02-620-1988