โฟร์โมสต์ร่วมงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559

          บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในปีนี้ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม หรือ Dairy Development Program (DDP) ที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการคือ
​               1. ยกระดับคุณภาพของน้ำนมดิบ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบอย่างยั่งยืน
               2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของโคนม
               3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรโคนมชาวไทย
               4. เพื่อให้ครอบครัวคนไทยทุกคน ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด
          โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่ โครงการ Farmers to Farmers (เกษตรกรพบเกษตรกร), โครงการ Thai Dairy Farming Network (เครือข่ายเกษตรกรโคนม) และโครงการฟาร์มตัวอย่าง (Farm Model) เป็นต้น