โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐพัฒนาเกษตรกรโคนมไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรโคนม เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในมิติภาคการเกษตรของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ด้วยศักยภาพการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพของไทย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ จึงร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Thailand 4.0) ของเกษตรกรโคมนมไทยให้มีมาตรฐานระดับโลกภายใต้โครงการ “ เกษตรกรเพื่อเกษตรกร” (Dutch Farmers to Thai Farmers)  โดยใช้หลัก 7 Diamonds เข้ามาพัฒนาระบบเกษตรกรโคนมโดยเฉพาะ

7 Diamonds หลักการพัฒนาเกษตรกรโคนมไทยไประดับโลกอย่างยั่งยืน
หลัก 7 Diamonds เป็นหลักการเฉพาะของโฟร์โมสต์ที่ใช้ในถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญสู่การปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกรโคนมไทย พัฒนาคุณภาพน้ำนมร่วมกับเกษตรกรไทย ตั้งแต่กระบวนการทำฟาร์มจนสิ้นสุดกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้นมโคแท้ 100% และมีคุณภาพระดับโลก  มี 7 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

1. อาหารและน้ำ (FEED & WATER)
 อาหารโคที่ได้คุณภาพ ต้องมีทั้งแบบข้นและอาหารแบบหยาบ เหมาะแก่การหมักย่อยของจุลินทรีย์ในกระเพาะรวม และต้องมีน้ำสะอาดสำหรับให้โคดื่มตลอดทั้งวัน
2. การเลี้ยงลูกโค (CALF REARING)
 ลูกโคต้องได้รับนมน้ำเหลืองทันทีหลังคลอด จากนั้นให้กินนมควบคู่กับอาหารข้น อาหารหยาบและน้ำสะอาด พร้อมติดตามการเจริญเติบโต
3. ความสมบูรณ์พันธ์ (FERTILITY)
 หลังคลอดลูก แม่โคจะให้น้ำนม ส่วนลูกโคเพศเมียจะนำมาเลี้ยงให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อทดแทนแม่โคที่ปลดออกหรือขยายฝูง
4. การรีดนม (MILKING)
 ความสะอาดในการรีดนมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องเช็ดทำความสะอาด เต้านม รีดนมต้น เพื่อเช็คคุณภาพน้ำนมและตรวจสอบปัญหาเต้านมอักเสบของแม่โคแบบรายตัว ส่วนเครื่องรีดต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และแช่น้ำยาป้องกันเชื้อหลังรีดนมทุกครั้ง
5. การดูแลกีบ (HOOF CAFE)
 กีบเท้าที่สะอาด คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้โคนมอารมณ์ดี และให้น้ำนมที่มีคุณภาพดี ดูแลกีบเท้าโคอย่าให้สึกบาง จากพื้นคอกหรือจากอาหารการกินที่ไม่สมดุล ระวังกีบเท้าเน่าจากพื้นคอกที่เฉอะแฉะ และหมั่นแต่งกีบโคอย่างสม่ำเสมอ
6. การออกแบบโรงเรือน (HOUSING & BARN DESIGN)
 โรงเรือนต้องออกแบบให้สะดวก ปลอดภัยต่อโค และเอื้อต่อการทำงานของเกษตรกร อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเพียงพอต่อจำนวนโค
7. การบันทึกข้อมูลฟาร์ม (AVAILABILITIES OF DATA)
 มีการบันทึกข้อมูลฟาร์มที่ครบถ้วน  พร้อมใช้ ครอบคลุมทั้งรายได้ ผลผลิตและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโคนม

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการฯ

จากการยกระดับคุณภาพในทุกมิติของเกษตรกรโคนมไทย ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากโฟร์โมสต์แล้ว ส่วนสำคัญของการชี้วัดความสำเร็จของโครงการมี 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. คุณภาพน้ำนม ลดจำนวน Somatic Cells น้อยกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิกรัม
2. ปริมาณน้ำนม เพิ่มปริมาณน้ำนมดิบจาก 13 เป็น 18 กิโลกรัม/ตัว/วัน
3. ราคาน้ำนมดิบ เพิ่มราคาน้ำนมดิบจากกิโลกรัมละ 17.50 บาท เป็น 18 – 19 บาท/กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมมีรายได้มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้จะได้รับในปี 2561

การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมยกระดับเกษตรกรโคนมของไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับโลกนั้น ต้องอาศัยเวลาและความตั้งใจอย่างแท้จริง บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดหวังว่า โครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการ 1,600 ราย และการถ่ายทอดความรู้นี้จะช่วยให้เกษตรกรโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 45 ล้านบาท/ปี และมีโอกาสขยายฐานการผลิตนมไปยังระดับโลกได้

เกษตรกรโคนมของไทยล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการผลิตน้ำนม การได้รับความรู้จากหลัก 7 Diamonds จะช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยให้ไปได้ไกลถึงระดับโลกมากขึ้น