ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปี 2559 เพื่อรักษาคุณภาพและมาตราฐานน้ำนมดิบ

เมื่อเดือนกรกฏาคมถึงธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมงาน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยทีมงานประกันคุณภาพ (QA) และทีมงานพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม (DDP) ได้ทำการตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่จัดส่งน้ำนมดิบให้แก่ทางบริษัทฯ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โดยทางทีมงานจะติดตามผลการแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง